Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego iBelle

 

I - Postanowienia ogólne:
 1. Poniższy tekst stanowi regulamin Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.ibelle.pl. W rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia  18 lipca 2002 roku i jest dostępny pod adresem www.ibelle.pl/regulamin,8,23.htm i akceptowany każdorazowo z chwilą rejestracji do Sklepu.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów uiszczania ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego („Produkty”) oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:Właścicielem sklepu jest iBelle Sylwia Adamska, uI. Ogrody 23 lok. 1, 03-987 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9661624096, zwana dalej „Sprzedawcą”.
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkie podmioty korzystające z usług Sklepu Internetowego w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie - „Klienci”.
 5. Wyłączne prawo do prowadzenia opisanego wyżej Sklepu Internetowego i wykonywanie usług, posiada Sprzedawca.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.ibelle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Wszelkie reklamacje, które dotyczą sposobu świadczenia usług i wynikają z nieznajomości, bądź sytuacji nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 10. Szczegółowe dane  Sprzedawcy: iBelle Sylwia Adamska, UI. Ogrody 23 lok. 1, 03-987 Warszawa, NIP: 966-162-40-96, REGON: 142219079, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 503264
 11. Sprzedawca w ramach prowadzenia Sklepu internetowego pełni następujące usługi:
  • prezentacja produktów;
  • umożliwienie zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • wysyłka produktów, zamówionych w Sklepie Internetowym
    13.Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II - Zamówienie Produktów:
 1. Sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji i akceptacji Regulaminu.
 3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 7. Rejestracja odbywa się w szczególności poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w ramach którego Klient składa ofertę kupna Produktu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 9. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie o godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W przypadku płatności przelewem realizacja odbywa się w dniu zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.

III - Jakość produktów i odpowiedzialność
 1. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym różnią się minimalnie między sobą.
 2. W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi produktu o konkretnych, zamówionych parametrach – sklep Sprzedawca  zaproponuje w tej samej cenie produkt o nieznacznie różniących się parametrach i takiej samej, lub wyższej wartości rynkowej.
 3. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym Produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy na zasadach ogólnych, ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku lub w przypadku sprzedaży konsumenckiej – rygorowi ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
IV - Zamówienia: Wprowadzanie i modyfikacje.
 1. Wszystkie zmiany mogą zostać wprowadzone do momentu, w którym Sprzedawca prześle informację mailową dotyczącą potwierdzenia wysyłki przedmiotu zamówienia.
 2. Wycofanie lub modyfikacja zamówienia może zostać dokonana przez Klienta w formie przesłanego maila na adres: ibelle@ibelle.pl lub telefonicznie na numer: 668 034 340.
 3. Nie można anulować zlecenia, które zostało wysłane do Klienta.
V - Polityka Cenowa
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów  znajdujących się w ofercie, wprowadzania  nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
VI - Potwierdzenie zakupu
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest rachunek który stanowi podstawę ewentualnych reklamacji: zwrotu lub wymiany.
VII - Czas realizacji zamówień
 1. Zamówiony Produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym Produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. W przypadku, gdy zamówiony Produkt jest dostępny w zasobach sklepu, a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem, Produkt wysyłany jest do drugiego dnia roboczego od wpłynięcia zamówienia.
 3. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem, wysłanie Produktu następuje następnego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu Sprzedawcy podany przy zamówieniu..
 4. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Klient zgodnie z informacją zamieszczoną w Regulaminie.
 5. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 7. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem Firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pośrednictwem Firmy kurierskiej UPS, lub innej powinny dotrzeć do 6 oni roboczych po dniu ich nadania.
VIII - Uszkodzenia w transporcie
 1. W przypadku mechanicznego uszkodzenia Produktu, niezależnego od Sprzedawcy Klient nie ma możliwości odwołania się na prawa rękojmi, oraz odstąpienia od umowy, ani na pozostałe roszczenia wobec Sprzedawcy.
 2. W przypadku odbioru Produktu Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki przed pokwitowaniem odbioru i stwierdzić ewentualne naruszenie, bądź uszkodzenie przesyłki oryginalnie zapakowanej  przez Sprzedawcę. W przypadku naruszenia, bądź uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do odmowy przyjęcia przesyłki od kuriera, pracownika urzędu pocztowego i wypełnienia protokołu szkody. Ponadto Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
 3. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.
 IX - Płatności
Poniższe 2 formy płatności są honorowane przez Sprzedawcę:
 1. opłata przy odbiorze -zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera lub na poczcie.
 2. przekaz/przelew -:  w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego Produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek Ssprzedawcy.
W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunktach „1” i „2”, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 oni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

X - Reklamacje i Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie już realizowanych usług.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Sklepie Internetowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kKdeks cywilny, oraz ustawa o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie uwagi, reklamacje i wnioski odnoszące się do funkcjonowania Sklepu Internetowego, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: ibelle@ibelle.pl.
 6. W przypadku reklamacji – będą one rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia, zaś Klient będzie informowany o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w sposób w jaki reklamacja została złożona.
 7. Strony umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.
 8. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 


MARKI DOSTĘPNE W NASZEJ SZKATUŁCE

aaforeveribellewektor               lineargenteleganceinsilver
copy right iBelle    
       
   
                                facebook ibelle instagram ibelle pinterest ibelle

      ibelle allegro 1    ibellefriends             homessl